เพื่อให้สามารถบริการงาน Logistics ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสินค้ามีความปลอดภัย เราจึงมีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อบริหารงาน โดยนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บและจัดการสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ระบบ Warehouse Managment System

คุณสมบัติต่างๆของระบบ WMS เช่น

 • ฐานข้อมูลสินค้า (Product master) และลูกค้า (Customer master)
 • การติดตามการรับสินค้าเข้าคลัง
 • การควบคุมสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ตาม :
  • หมายเลขการผลิต / วันผลิต / วันหมดอายุ
  • การควบคุมอายุสินค้าในการเบิก-จ่ายสินค้า
  • หมายเลขกำกับสินค้า (Serial number)
  • การควบคุมเป็นพาเลท
  • การควบคุมสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First In First Out) และสินค้าที่หมดอายุก่อน-จ่ายก่อน (First Expire First Out) แบบอัตโนมัติ
 • การกำหนดระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด หรือสูงสุด
 • การจัดทำรายงานต่างๆที่เป็นมาตรฐาน เช่น
  • รายงานสินค้าขาเข้า
  • รายงานการจ่ายสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า เป็นต้น
 • ฟังค์ชั่นการเติมสินค้าจากพื้นที่จัดเก็บ (Buffer) ไปยังพื้นที่จ่ายสินค้า (Pick face)

ระบบการจัดการคลังสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นเองนี้ จะช่วยให้สามารถนำเสนอการบริการโลจิสติกส์ได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน WMS และดูรายงานต่างจากระบบได้ง่าย นอกจากนี้ ระบบ WMS ยังรองรับต่อความต้องการอื่นๆ เช่น

 • การติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า (Product tracking)
 • การแสดงภาพสินค้า (Product Visualization)
 • การจัดทำรายงานต่างๆเพิ่มเติม (Customized management reports)
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆ (Data interchange / EDI / Interface)

ไอ. แอล. เอส มุ่งหวังที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าภายใต้ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ของเรานี้ เราสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่แข่งขันได้

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล