ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น  เนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท ไอ.แอล.เอส. จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการธุรกิจแบบ Green Logistics  

เราจึงเริ่มนำรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV trucks) ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% เข้ามาให้บริการขนส่งสินค้า โดยจะเริ่มให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และจะขยายระยะทางการจัดส่งให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคต เพื่อก้าวไปอีกขั้น สู่ E-powered Logistics

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *