การบริการเพื่อเพิ่มมูลค่า

ไอ.แอล.เอส. เรามีความตั้งใจที่จะให้บริการลูกค้าที่หลากหลายและคล่องตัว ดังนั้นจึงไม่หยุดอยู่ที่การให้บริการรับและจ่ายสินค้า หรือการขนส่งไปยังลูกค้าปลายทางเท่านั้น แต่เราต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแต่ละลูกค้า โดยการเสนอการบริการที่หลายหลายมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเราที่แตกต่างกันไป ดังเช่น

  • การบริหารสินค้าคงคลัง ที่มีเงื่อนไขปริมาณสินค้าคงคลังสูงสุด-ต่ำสุด เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • การจัดทำฐานข้อมูลรูปภาพสินค้า (Visual Product Identification)
  • การจัดพิมพ์และการติดสติ๊กเกอร์
  • การมัดรวมสินค้า (Product Bundle)
  • การบรรจุหีบห่อใหม่ (Repackaging)
  • การเรียกเก็บสินค้ากลับคืน (Return or collection of goods)
  • การเปลี่ยนสภาพหรือเงื่อนไขของสินค้า (Reconditioning of goods) เช่น การปรับเปลี่ยนฉลากสินค้า
  • การบริหารงานโลจิสติกส์ที่คลังของลูกค้า (On-site logistics management service)

นอกจากนี้ เรายังสามารถนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในธุรกิจของลูกค้าเราได้ ทั้งนี้ หากมีการบริการอื่นใดที่ต้องการให้เรานำเสนอ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล