การจัดการสินค้าคงคลัง

เป้าหมายสูงสุดของ ไอ. แอล. เอส. คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการไหล (Flow) ของสินค้า และข้อมูล (Information) ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นเราจึงเน้นการบริหารพื้นที่จัดเก็บ ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน และข้อผิดพลาดต่างๆ อันจะนำมาซึ่งคุณค่าเพิ่ม (Value added) ต่อลูกค้าเราอย่างต่อเนื่อง

การจัดการสินค้าคงคลังของไอ. แอล. เอส.

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (3PL) เราจึงจำเป็นต้องมีระบบ WMS ที่เอื้อต่อการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management) และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าจากแต่ละธุรกิจได้ นอกจากนี้เรายังต้องมีการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการทำงานด้วย เช่น การวัดผลการดำเนินงานด้วย KPI ดังนั้น ความท้าทายของเรา คือ จะสามารถบริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละลูกค้า

การจัดการสินค้าคงคลังของ ไอ. แอล. เอส ได้แก่

  • การบริการพื้นที่เก็บสินค้า
  • การจัดการสินค้าเป็นหีบห่อหรือชิ้น และการบรรจุใหม่ (Repackaging)
  • การจัดการคำสั่งซื้อและออกเอกสารใบส่งสินค้า (Delivery Order) หรือใบกำกับภาษี (Invoice)
  • การควบคุมการจ่ายสินค้าตามวันหมดอายุ หรือวันผลิต
  • การติดตามสินค้าและเอกสารใบส่งสินค้า
  • การกำหนดระดับสินค้าคงคลังสูงสุด – ต่ำสุด
  • การพักสินค้าเพื่อรอจัดส่งต่อ (Cross docking)
  • การวิเคราะห์และคาดการณ์เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
  • การจัดการคุณภาพ
  • การให้คำปรึกษาด้านซัพพลายเชน และการปฎิบัติงานนอกสถานที่

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล